16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Pedagog

3Nazywam się Katarzyna Gałęza. Pracuję w Szkole Podstawowej w Radymnie na stanowisku pedagoga szkolnego od września 2004 r. Posiadam kwalifikacje w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyłam profesjonalne szkolenie z zakresu mediacji. Prowadzę w szkole zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne. Od wielu lat uczestniczę w pracach zespołów interdyscyplinarnych w mieście i w gminie Radymno

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647 z późniejszymi zmianami) do zadań pedagoga  w szkole należy:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy uczniom.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jako pedagog pełnię w szkole rolę osoby, która pomaga uczniom, rodzicom i nauczycielom. Można się do mnie zwracać o poradę, konsultację, pomoc, radę i wsparcie w każdej sytuacji, zwłaszcza tej problemowej związanej z sytuacją wychowawczą czy edukacyjną.

Wszystkich serdecznie zapraszam do współpracy.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

rok szkolny 2020/2021

 

PONIEDZIAŁEK

ul. Lwowska 20F

 

WTOREK

ul. Mickiewicza 4

 

 

ŚRODA

ul. Lwowska 20F

 

 

CZWARTEK

ul. Mickiewicza 4

 

PIĄTEK

ul. Lwowska 20F

8.00-13.00

Godziny pedagoga

 

 

 

8.00-11.30

Godziny pedagoga

 

11.35-12.35

Zajęcia rewalidacyjne

 

12.45-13.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

13.45 -14.45

Zajęcia rewalidacyjne

 

8.00-12.30

Godziny pedagoga

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-11.30

Godziny pedagoga

 

11.35-12.35

Zajęcia rewalidacyjne

 

12.45-13.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

13.45 -14.45

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

8.00-11.30

Godziny pedagoga


11.50-12.35

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

12.45-13.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Dane kontaktowe:

 1. Mickiewicza 4 tel. 16 62 81 459,
 2. Lwowska 20F tel. 16 62 82 002

email: sp.radymno.pedagog@gmail.com

 

 Do pobrania: